Arendal stasjon

Av Gudmund Hoel (1930)

Om kunstverket

Skinner, asfalt og hjul gjør sitt inntog

I flere hundre år var sjøveien den naturlige måten å komme til og fra Arendal på. Arendal Dampskibselskab ble grunnlagt i 1857 og drev rutetrafikk langs kysten mellom Oslo og Bergen i over 100 år. Skipene anløp mange steder underveis og fraktet post, gods og personer året rundt. Det lokale veinettet var dårlig utbygd. Også folk som bodde så nær byen som i Barbu, rodde ofte til sentrum fremfor å gå.

Men kysttrafikken fikk konkurranse. Den var til liten nytte for folk som bodde i innlandet. Vestlandske hovedvei ble anlagt som kjørevei mellom Oslo og Stavanger tidlig på 1800-tallet for å betjene post, embetsmenn og militærvesen. Veien gikk over Langsæ og ned til Arendal sentrum før den fortsatte vestover. I 1933 ble byens siste kanal fylt igjen. Antallet rutebiler vokste og de trengte parkeringsplasser og bedre veier. Samtidig skjøt privatbilismen fart utover på 1960-tallet. Man forventet å kunne parkere i sentrum, og biltettheten vokste. Det ble vurdert å fylle igjen Pollen for å lage parkeringsplasser. Det ble det heldigvis ikke noe av, og i dag er bilene igjen på vei vekk fra sentrumsgatene.

Kysttrafikken fikk konkurranse også fra annet hold. Arendal-Åmlibanen ble vedtatt bygget i 1894. Stasjonen ble lagt med kortest mulig gangvei til Arendal torv, mens godsstasjonen ble anlagt i Barbubukt nær sjøen. Stasjonen åpnet da banen var ferdig til Froland i 1908, og to år senere nådde banen helt til Åmli. Stasjonsbygningen fra 1908 var imidlertid dårlig fundamentert og ble erstattet av dagens bygning i 1929-1930. Den ble tegnet av arkitekt Gudmund Hoel som ledet NSB's arkitektkontor.

I 1935 var Arendal foreløpig endestasjon for Sørlandsbanen. Det første toget hadde prominente gjester om bord: Kong Haakon VII, kronprins Olav og statsminister Nygaardsvold. Stasjon for stasjon tråklet de seg sørover og ble møtt med jubel og taler på hver stasjon. Arendals ordfører Barth talte entusiastisk: «Det tog som nettop har brust inn på stasjonen er et merkelig tog. Det vil bli et historisk tog i byens analer ... Og dette tog har fra sine stålskinner sunget ut at det hastet til Arendal idag for å slå fast at fra idag av er Arendal knyttet til hovedstaden og vårt land ellers med et bredt ubrutt stålbånd.»

Banen trakk mye av gods- og persontrafikken vekk fra kysten, og ble samtidig et trafikknutepunkt hvor passasjerer som kom med dampskip kunne bytte til jernbane. Det gikk busser mellom Kristiansand og Arendal stasjon, og ble det lenge å vente kunne man spise på restauranten i stasjonsbygningen. I 1938 ble Sørlandsbanen forlenget til Kristiansand og fem år senere til Stavanger.

Stasjonen er i dag endestasjon for Arendalsbanen som er eneste gjenværende sidebane på Sørlandsbanen. Daværende NSB la ned sin ekspedisjon i 2000. Fra 2008 til 2012 hadde avisen Arendals Tidende kontorer i stasjonsbygningen, og solgte samtidig togbilletter. Fra 2012 er stasjonen ubetjent og andre virksomheter har flyttet inn.

Kilder:

avtrykk.no

wikipedia

Gudmund Hoel

Les mer...

Relaterte artikler