Nyli gård barnehjem

Om kunstverket

Deres vilje maa bøies til lydighed...

I siste halvdel av 1800-tallet kom de første barnehjemmene i Norge. Mange arbeiderfamilier hadde lav levestandard og dårlige boforhold, og manglet overskudd til å ta seg av en stor barneflokk. Selv om Arendal den gang var blant Norges rikeste byer var forskjellen mellom fattig og rik stor, og mange barn gikk nok for lut og kaldt vann.

I 1875 ble Barbu barnehjem for jenter etablert. I 1908 kom idéen om et barnehjem for gutter, og i 1925 ble det nedsatt en arbeidskomité. Med innsamlede midler og legater kjøpte man Nyli gård som opprinnelig lå under Øvre Barbu gård og ble bygget som landsted/lystgård på 1700-tallet.

Hovedbygningen ble restaurert, en ny soveromsfløy ble oppført og det opprinnelige våningshuset ble påbygget til to etasjer. 1. januar 1928 åpnet Arendal guttehjem sine dører for 11 gutter i alderen 5 til 15 år. Barnehjem ble den gang ofte drevet av religiøse og veldedige organisasjoner, og Arendal guttehjem ble drevet av Arendal indremisjon. I følge barnehjemmets vedtekter skulle det gi forpleining og oppdragelse til gutter som ikke hadde foreldre eller hvis hjem savnet «evne eller vilje til at gi dem ordentlig opdragelse». Guttene skulle fortrinnsvis være fra Arendal og helst eldre enn fire år.

I årsrapporten for 1928 får de to bestyrerne gode skussmål: «De har en sjelden omhu for barna, og forstaar at omgaaes dem paa rigtig maate.» På de 100 år som har gått siden den gang har nok innholdet i begrepet omsorg endret seg en del: «Man maa erindre at barn som optas paa slike hjem, som regel er forsømte i hjemmene tidligere og derfor maa behandles paa særskilt maate for at vinde dem og faa deres vilje bøiet til lydighet.»

I 1952 endret Arendal guttehjem navn til Nyli gård, og fra 1957 tok barnehjemmet også imot jenter. Barnehjem ble den gang gjerne lagt til landbrukseiendommer. Gårdsdriften skulle være et pedagogisk og disiplinerende tiltak og samtidig bidra til husholdet og gi inntekter til driften. Gårdsarbeidet på Nyli gård ble avviklet i 1972. I 1987 ble både eiendommen og driften overtatt av Aust-Agder fylkeskommune, og i 2004 overtok staten. Fire år senere gikk Nyli gård fra å være et barnehjem til å bli en ungdomsavdeling. I 2021 ble denne virksomheten avviklet og flyttet til Larvik.

I 2013 fredet Riksantikvaren Nyli gård og tilstøtende utendørsområder som et eksempel på barnehjem fra første halvdel av 1900-tallet. Fredningen skal sikre anleggets kulturhistoriske og arkitekturhistoriske verdi.

Kilder:

avtrykk.no

wikipedia

  • Tittel: Nyli gård barnehjem
  • Kategori: Annet
  • Sted Nygårdsveien
  • Kulturminne Skole og arbeidsliv

Se mer

Relaterte artikler